1. Шманько О.В. Сучасні складові підготовки ефективних управлінських кадрів сфери соціальної роботи в умовах європейської інтеграції / О.В. Шманько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Соціологічні науки». – 2015. – №1. – С.34-39. (завантажити)

2. Шманько О.В. Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства / О.В. Шманько // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с.; с.575-582.(завантажити)

3. Шманько О.В. Динаміка змін ціннісних орієнтацій української молоді у 2014-2016 рр. (на прикладі соціологічних досліджень серед студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету) / О.В. Шманько // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць / [ред. кол.: Пірен М.І (наук. ред.)]. та ін. – Чернівці: Технодрук, 2016. (завантажити)

4. Шманько О.В. Трансформация ценностных ориентаций украинской молодежи / О.В. Шманько // Международный электронный научный журнал Studia Humanitatis. – 2016. - №4. – Режим доступу: http://st-hum.ru/content/shmanko-ov-transformaciya-cennostnyh-orientaciy-ukrainskoy-molodezhi. (завантажити)

5. Шманько О.В. Писемні пам’ятки давньоруського часу як джерела до вивчення соціальної політики держави у ІХ – першій половині ХІІІ ст. /С.П. Кармалюк, О.В. Шманько // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / Гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С.354-356. (завантажити)

6. Шманько О.В. Християнська складова у здійсненні соціальної політики держави на території Київської Русі (на прикладі аналізу писемних пам’яток) // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С. 54-56. (завантажити)

7. Шманько О.В. Інноваційні механізми формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді в процесі навчання у ВНЗ / О.В. Шманько // Матеріали XXI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» // Збірник матеріалів XXI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (м. Одеса, 21-22 квітня 2016 р.) – Одеса: друкарня ОДАБА, 2016 р.- С.102-105 (спільно з С.П. Кармалюком). (завантажити)

8. Шманько О.В. Підготовка фахівців з електронного урядування в територіальних громадах як одна із складових утвердження громадянських цінностей в українському суспільстві / О.В. Шманько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір». 17 лютого 2017 року, Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://pcoi.at.ua/index/0-5.(завантажити)