1. Балахтар В. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2009. – 80с. (завантажити)

2. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти України (1960-1991 р.) : монографія / В.В.Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 264 с. (завантажити)

3. Балахтар В. Організація і методика тренінгу «Пізнай себе» [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, БДФА. – 2011. – 92 с. (завантажити)

4. Балахтар В.В. Проблеми адаптації студентів першокурсників до навчання у ВНЗ [Текст] / Валентина Балахтар // Криворізький державний педагогічний університет: зб. наук. праць : Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи.. – Кривий Ріг, 2012 – С.57-62. (завантажити)

5. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка [2-е вид, доп.] : навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 168 с. (завантажити)

6. Балахтар В.В. Тестові завдання з психології [Текст] : навч.-метод. посіб. [для студ. денної та заочної форм навчання] / В. В. Балахтар. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 48 с. (завантажити)

7. Балахтар В. Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної політики [Текст] / Валентина Балахтар // Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини : зб. наук. праць : Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2013. – С. 314-318. (завантажити)

8. Valentine Balakhtar. Effect of state youth policy in the social formation of youth // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, proceedings of the 3rd International scientific conference. : Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 1). May 20-21, 2013. – Stuttgart, Germany, 122 p. – Volume 1. – P. 46-47. (завантажити)

9. Балахтар В. В. Методичні рекомендації щодо особистісного розвитку студентів [Текст] : Метод. посіб. / В. В. Балахтар, С. В. Матвійчина. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 116 с. (завантажити)

10. Балахтар В. Прийомна сім’я як альтернативна форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / В. Балахтар, О. Нашиба // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: збірник наукових праць – Серія «Педагогіка та психологія». – Чернівці : Рута, 2014. – Вип. 687. – С. 3-8. (завантажити)

11. Балахтар В. Комунікативна компетентність соціального працівника / В. Балахтар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць – Серія : Педагогіка. Луцьк, 2014. – C.120-124. (завантажити)

12. Балахтар В. Соціалізація підростаючого покоління як об’єкт впливу державної молодіжної політики / В. Балахтар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць – Серія «Педагогіка та психологія». – Чернівці : Рута, 2014. – Вип. 700. – C. 3-5. (завантажити)

13. Балахтар В. Педагогіка і психологія вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. – [2-е вид, доповнене] / В. В. Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 204 с. (завантажити)

14. Балахтар В. Соціальна робота як професійна діяльність : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м.Чернівці, 23.10.2014 р.) : науково-методичний журнал «Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти». – Чернівці : Наші книги. – 2014. – №18. – 172 с. – [C. 106-109]. (завантажити)

15. Балахтар В. Керівництво та лідерство – предмет досліджень зарубіжної практики: матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» (Київ, 6-7 листопада 2014 р.) / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко. – Київ, НАДУ, 2014. – 316 с. – [С. 220-222]. (завантажити)

16. Balakhtar Valentina Socialization of the younger generation like an object of the influence of the state youth policy // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2014. – №3. – SSN 2308-8079. – www.st-hum.ru – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://st-hum.ru/content/balakhtar-vv-socialization-younger-generation-object-influence-state-youth-policy(завантажити)

17. Балахтар В. Формування лідерських рис у майбутніх фахівців соціальної роботи / В. Балахтар // Соціальна робота як правозахисної професії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2015 року. Чернівецький нац.. ун-т ім.. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2015. – 192 с. – [8-11]. (завантажити)

18. Балахтар В. В. Манипуляция и манипулятивное воздействие : материалы ІХ международной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени», 16-17 мая 2015 года, г.Екатерингбург (Россия). – Екатеринбург : Национальная ассоциация ученых (НАУ) 2015. – C.57-65. (завантажити)

19. Балахтар В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція [Текст]: Навчально-методичний посібник – / В. В. Балахтар. – Вижниця: Вид-во «Черемош», 2015. – 432 с. (завантажити)