1. Кармалюк С.П. Влияние глобализации на формирование националь-ной идентичности и новые стратегии поведения украинской молоде-жи / С.П.Кармалюк // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2016. – №4. – ICV 2015: 69.41 – www.st-hum.ru (завантажити)

2. Кармалюк С.П. Реалізація молодіжної політики в Україні в сучасних умовах: соціальні та регіональні аспекти / С.П. Кармалюк // Актуа-льні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психо-логії імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с.; С.258-267.(завантажити)

3. Кармалюк С.П. Особливості організації соціальної опіки на україн-ських землях в ХІХ ст. / С.П. Кармалюк //Матеріали ХХІІІ Міжнаро-дної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспе-ктиви розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Єв-ропи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С.178-180. (завантажити)

4. Кармалюк С.П. Молодь – як резерв державної кадрової політики сьо-годнішньої України / С.П. Кармалюк // Новітні стратегії реформу-вання державної служби в умовах європейської інтеграції; матеріали круглого столу за міжнародною участю (м. Київ, 05 грудня 2014 р.). – К.: Ліра-К, 2014. - С. 41-48. (завантажити)

5. Кармалюк С.П. Підготовка науково-педагогічних кадрів сфери соціа-льної роботи та кадрової політики в рамках вимог стандартів ЄС / М.І.Пірен, С.П.Кармалюк, О.В. Шманько // Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповід-ність сучасним викликам: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 6-7 листопада) - К.: НАДУ, 2014 - С. 185-187.(завантажити)