1. Камбур А.В. Соціальна адаптація особистості (путівник соціального працівника). – Чернівці: «Золоті литаври», 2012. – 252 с. (завантажити)

2. Камбур А.В. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві перехідного типу в контексті соціальної адаптації особистості. – Чернівці: Рута, 2009. – 209 с.(завантажити)

3. Камбур А.В. Суперечливість соціально-політичних трансформацій в сучасній Україні. // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2008. - Т. 84, Вип. 71. - С. 54-57.(завантажити)

4. Камбур А.В. Емпірична апробація теоретичних тверджень про стан адаптованості населення Чернівецької області до суспільних змін. // Релігія та соціум. Часопис. - № 1 (13). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.165-173.(завантажити)

5. Камбур А.В. Індивідуальна ціннісна система та її відтворення в період трансформацій. // Релігія та соціум. Часопис. - № 3 (15). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С.154-163.(завантажити)

6. Камбур А.В. Соціокультурні детермінанти функціонування ціннісної сфери у сучасному українському суспільстві. // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. - №3-4 (11-12). - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.194-201 (завантажити)

7. Камбур А.В. Нова соціальна ситуація як детермінанта змін життєвих планів особистості. // Соціальні технології актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Випуск 67-68. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. – С.123-131(завантажити)

8. Камбур А.В. Функціонування ціннісної сфери в сучасному українському суспільстві. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2016. – Вип. № 11. – С. 74-78(завантажити)

9. Камбур А.В. Вплив ситуаційних особливостей культурно-історичного розвитку країни на процес ресоціалізації. // Релігія та соціум. Часопис. - № 1 (25). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С.63-68.(завантажити)

10. Камбур А. В. Вплив довкілля на вітальні й адаптивні механізми та спроможності людини // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика» : збірник наукових праць / [ред. кол. : Пірен М.І (наук. ред.)]. та ін. – Чернівці : Технодрук, 2016. – С.44-50.(завантажити)

11. Камбур А. В. Вплив соціально-психологічних умов на процеси соціальної адаптації особистості // Науковий вісник Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Витоки педагогічної майстерності». – Полтава. 2017(завантажити)