Балахтар Валентина Візіторівна

Кафедра: соціальної роботи та соціального управління
Посада: асистент кафедри
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Біографія

Балахтар Валентина Візіторівна народилася в 1970 році.

Нагороди

Почесна грамота Чернівецької обласної ради.

Освіта

У 2005 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Психологія».

Відомості про захист дисертацій

У 2010 року (5 липня) захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 20.051.01 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на тему «Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.)» й отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Веде основні навчальні курси

1. Педагогіка
2. Педагогіка та психологія вищої школи.
3. Соціально-психологічний тренінг.
4. Інноваційні методики в соціальній роботі.
5. Основи дефектології.
6. Соціальні впливи і маніпуляція.

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

1. Балахтар В. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2009. – 80с.
2. Балахтар В. Психологія і педагогіка [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2011. – 156 с.
3. Балахтар В. Організація і методика тренінгу «Пізнай себе» [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, БДФА. – 2011. – 92 с.
4. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка вищої школи [Текст] : Навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 196 с.
5. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка [2-е вид, доп.]: Навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 168 с.
6. Балахтар В.В. Методичні рекомендації щодо особистісного розвитку студентів [Текст] : Метод. посіб. / В.В.Балахтар, С. В. Матвійчина. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 116 с.
7. Балахтар В.В. Тестові завдання з психології [Текст]: Навчально-методичний посібник [для студ. денної та заочної форм навчання] / В. В. Балахтар. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 48 с.
8. ECTS – Інформаційний пакет. Описи навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму підготовки «Соціальна робота» / Упоряд. В. В. Балахтар – Чернівці: БДФА, 2012. – 184 с.
9. Балахтар В. Педагогіка і психологія вищої школи [Текст]: Навчально-методичний посібник – [2-е вид, доповнене] / В. В. Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 204 с.
10. Балахтар В.В. Методичні рекомендації щодо написання проекту з навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» з наукової спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» : методичний посібник. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – 38 с.
11. Балахтар В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція [Текст]: Навчально-методичний посібник – / В. В. Балахтар. – Вижниця: Вид-во «Черемош», 2015. – 432 с.
12. Балахтар В. В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні методики в соціальній роботі» [Текст] : методичний посібник / В. В. Балахтар. – Чернівці, 2016. – 44 с.
13. Балахтар В. В. Педагогіка і психологія в соціальній роботі: навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Балахтар. – Київ, 2017. – 444 с.


Основні навчальні курси забезпечені навчально-методичними розробками. Розроблено програми курсів «Педагогіка», «Психологія та педагогіка вищої школи», «Інноваційні методики в соціальній роботі», «Основи дефектології», «Соціально-психологічний тренінг», «Тренінг зі спеціальності», «Соціальна профілактика», здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами.

Наукові інтереси

У сферах педагогіки, загальної психології, психології особистості, зокрема самореалізація особистості, особистісний розвиток, психологія становлення особистості фахівця соціальної роботи.

Монографії

Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти України (1960-1991 р.) : монографія / В.В.Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 264 с.

Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави : колективна моногр. / Пірен М. І., Мандрик М. В, Кармалюк С. П. [та ін.] ; за наук. ред. д. соц. н., проф. М. І. Пірен, д.і.н., доц. М. В. Мандрик. ‒ Чернівці : Технодрук, 2016. – 396 с.– Балахтар В. В. Р.5 Соціально-педагогічні засади здійснення державної молодіжної політики в Україні. – С.269-309

Основні праці

У 2005 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Психологія».

Основні праці

1. Балахтар В. В. Позашкільна освіта як осередок організації дозвілля дітей та підлітків [Текст] / В. Балахтар // Регіональний вимір сензитивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (10-11 грудня, 2009). – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 307-310.
2. Балахтар В/ Проблеми адаптації студентів першокурсників до навчання у ВНЗ [Текст] / Валентина Балахтар // Криворізький державний педагогічний університет: зб. наук. праць : Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи. – Кривий Ріг, 2012 – С. 57-62.
3. Балахтар В. Медіація та її роль у розв’язанні конфліктних ситуацій [Текст] / В. Балахтар // Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (28-31 березня, 2012 р.): у 2 ч. – Ч.2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги –ХХІ, 2012. – 294 с. – [С.182-183].
4. Балахтар В. Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної політики [Текст] / Валентина Балахтар // Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини : зб. наук. праць : Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2013. – С. 314-318.
5. Valentina Balakhtar. Effect of state youth policy in the social formation of youth // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, proceedings of the 3rd International scientific conference. : Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 1). May 20-21, 2013. – Stuttgart, Germany, 122 p. – Volume 1. – P. 46-47.
6. Балахтар В. Комунікативна компетентність соціального працівника / В. Балахтар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць – Серія : Педагогіка. Луцьк, 2014. – C.120-124.
7. Балахтар В. Соціалізація підростаючого покоління як об’єкт впливу державної молодіжної політики / В. Балахтар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: збірник наукових праць – Серія «Педагогіка та психологія». – Чернівці : Рута, 2014. – Вип. 700. – C. 3-5.
8. Балахтар В. Соціальна робота як професійна діяльність : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м.Чернівці, 23.10.2014 р.) : науково-методичний журнал «Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти». – Чернівці : Наші книги. – 2014. – №18. – 172 с. – [C. 106-109].
9. Балахтар В. Керівництво та лідерство – предмет досліджень зарубіжної практики: матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» (Київ, 6-7 листопада 2014 р.) / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко. – Київ, НАДУ, 2014. – 316 с. – [С. 220-222].
10. Balakhtar Valentina Socialization of the younger generation like an object of the influence of the state youth policy // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2014. – №3. – SSN 2308-8079. – www.st-hum.ru – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://st-hum.ru/content/balakhtar-vv-socialization-younger-generation-object-influence-state-youth-policy
11. Балахтар В. Формування лідерських рис у майбутніх фахівців соціальної роботи / В. Балахтар // Соціальна робота як правозахисної професії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2015 року. Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2015. – 192 с. – [8-11].
12. Балахтар В. В. Манипуляция и манипулятивное воздействие : материалы ІХ международной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени», 16-17 мая 2015 года, г. Екатерингбург (Россия). – Екатеринбург : Национальная ассоциация ученых (НАУ) 2015. – C. 57-65.
13. Балахтар В. Формування професіоналізму у майбутніх фахівців соціальної роботи / В. Балахтар // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць – Серія : Cоціологічні науки. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип.1. – С. 113-116.
14. Балахтар В. В. The realization of the state youth policy as a form of practical social activities // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика» : збірник наукових праць / [ред. кол. : Пірен М.І (наук. ред.)]. та ін. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 144 с. – С. 17-21.
15. Балахтар В. В. Государственная молодежная политика – регулятор социального становления и социализации подрастающего поколения // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2015. – №3. – ISSN 2308-8079. – www.st-hum.ru – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://st-hum.ru/content/balahtar-vv-gosudarstvennaya-molodezhnaya-politika-regulyator-socialnogo-stanovleniya-i
16. Балахтар В.В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота в контексті соціокультурних змін» (15-16 квітня 2016 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014- вип.2 (5). – 2016. – C. 6-8.
17. Балахтар В.В. Маніпулятивний вплив на формування особистості-професіонала в процесі навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К. :Талком, 2016. – 620 с. – [С. 37-42].
18. Балахтар В., Пірен М. Роль маніпулятивного впливу в процесі перепідготовки державних службовців на основі європейських цінностей : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України» (Київ, 5-6 листопада 2015 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ, НАДУ, 2015. – 312 с. – [С. 211-212].
19. Balakhtar Valentyna, Balakhtar Kateryna Formation of professional liability expert system of manipulative influence organization // Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2016): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (14-15 квітня, 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги –ХХІ, 2016. – 304 с. – [С.6-7].
20. Балахтар В., Єнакі К. Формування самосвідомості фахівця соціальної роботи у світлі ідей Софії Русової // Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2016) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (14-15 квітня, 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги –ХХІ, 2016. – 304 с. – [С. 87-89].
21. Балахтар В. В. Маніпуляція як вид стимуляції громадян до волонтерського руху : матеріали відео-конференції «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України» 21-22 квітня 2016 р / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – 294 с. – [С. 202-209].
22. Балахтар В. В. Маніпуляція як чинник дієвості публічної політики : матеріали щорічної Всеукр. науково-практичної конференції за міжнародною участю «Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку» (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка . – Київ, НАДУ, 2016. – 440 с. – [С. 158-160].
23. Балахтар В.В. Механизмы реализации манипулятивного воздействия на становление гражданской позиции специалиста социальной сферы // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2016. – №4. – ISSN 2308-8079. – http://st-hum.ru/content/obzor-statey-no-4-za-2016-god
24. Балахтар В. В. Духовність та моральність фахівця соціальної роботи : матеріали шостої міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні» : збірник VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 листопада 1991 р.) / під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г. В. Папакіна, Н.М.Куковальської та ін. – К.: [Київська православна богословська академія], 2016. – 911 с. – [ C. 103-109]
25. Балахтар В. В. Національна самосвідомість у становленні особистості фахівця соціальної роботи / В.В.Балахтар // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) / відп. ред. О. В. Дробот; ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2017. – 257 с. – [С. 43-46].

Брала участь у роботі науково-практичних конференцій, зокрема

Міжнародних науково-практичних конференціях:

- «Регіональний вимір сензитивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти» (Чернівці, 2009);
- «Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку (ІТЕП) (Чернівці, 2012, 2013, 2014, 2016);
- «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, proceedings» (Stuttgart, Germany, 2013);
- «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» (Київ, 2014);
- «Соціальна робота як правозахисна професія» (Чернівці, 2015);
- «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатерингбург (Россия), 2015);
- «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України» (Київ, 2015);
- «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України» (Чернівці, 2016);
- «Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку» (Київ, 2016);
- «Православ’я в Україні» (Київ, 2016);
- «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект» (Київ, 2016);
- «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження» (Київ, 2016);
- «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017» (Переяслав-Хмельницький, 2017);

Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

- «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (Чернівці, 2014),
- «Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір» (Ізмаїл, 2017).