Сергій Павлович КАРМАЛЮК кандидат історичних наук, доцент.

Народився на Поділлі в 1971 р.

Наукові профілі:

http://www.researcherid.com/rid/F-5452-2017
http://orcid.org/0000-0002-4944-1638
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Tj3hSUwAAAAJhl=uk

Наукові інтереси:

Особливості організації соціальної допомоги, соціальної опіки та соці-альної політики в Україні в ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

Напрямки наукових досліджень:

Сутність молодіжних цінностей та їх особливості; психологія транс-формації світоглядних переконань сучасної молоді під впливом гло-балізацій них процесів; проблеми національної самоідентифікації студентської молоді як психологічний чинник її самоствердження; психолого-інноваційні механізми формування сучасного професійно – компетентного фахівця; психологічні механізми впливу на регіо-нальні особливості культурних цінностей та національно-патріотичне виховання; особистісні цінності в процесі соціально-психологічної адаптації студентської молоді до на сучасному етапі; формування сві-тоглядних та професійних засад відповідальності молоді за прийняття та реалізацію соціально-економічних рішень в процесі трансформації української держави

Освіта:

жовтень 2016 р. - науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, спеціальність: загальна психологія, іс-торія психології.
лютий 2009 р. - доцент кафедри гуманітарних дисциплін, атестат 12ДЦ №022340
січень 1999 р. - кандидат історичних наук, диплом ДК №002309, за-хист відбувся в спеціалізованій вченій раді Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, тема дисертації «Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867-1920 рр.»
жовтень 1993 р. – жовтень 1997 р. аспірантура Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, науковий кері-вник: доктор історичних наук, професор М. Г. Кукурудзяк.
вересень 1988 р. – червень 1993 р. історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонсько-го. Кваліфікація: вчитель історії та правознавства, диплом з відзнакою КН №901805.

Педагогічна діяльність:

вересень 2016 р. – по сьогодні: доцент кафедри соціальної роботи та соціального управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
вересень 2013 р. – серпень 2016 р.: проректор з науково-педагогічної роботи, гуманітарної освіти і виховання Буковинського державного фінансово-економічного університету;
вересень 2012 р. - серпень 2013 р.: в.о. завідувача кафедри державно-го управління, історії та політології Буковинського державного фінан-сово-економічного університету;
вересень 2011 р. - серпень 2012 р.: доцент кафедри державного уп-равління, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного університету;
вересень 2007 р. – серпень 2011 р.: проректор з науково-педагогічної роботи гуманітарної освіти і виховання Буковинської державної фі-нансової академії;
вересень 2003 р. – серпень 2007 р.: декан заочного факультету, за су-місництвом в.о. завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Буковин-ської державної фінансової академії;
вересень 1998 р. – червень 2001 р.: в. о. доцента кафедри історії, полі-тології та соціології Подільської державної аграрно-технічної академії (за сумісництвом)
вересень 1998 р. – серпень 2003 р.: заступник директора з науково-методичної роботи Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв
вересень 1993 р. – серпень 1998 р.: викладач циклової комісії соціаль-но-економічних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв

Стажування:

«The Economic Component of Sustainable Development 2020», Фунда-ція ADD, Польща, Варшава липень-серпень 2016 р.

Канадсько-український проект «Розбудова демократії», Україна, Київ, липень 2006 р.

Проекти, науково-дослідна робота:

Бюджетна науково-дослідна робота «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій мо-лодого покоління» (державний реєстраційних номер – 0115U002187, в процесі виконання)

Науково-дослідна робота «Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за іноваційно інвестиційною моделлю» за напрямом «Шляхи формуван-ня інститутів та інструментів громадянського суспільства в системі ре-гіонального управління» (державний реєстраційних номер – 0111U009026, вересень 2011р. – вересень 2016 р.)

Анотований звіт «Моніторинг, аналіз та узагальнення громадської думки, в тому числі представників малого та середнього бізнесу, за-собів масової інформації, щодо відповідності норм бюджетного та по-даткового кодексів, практики його застосування, справедливості опо-даткування, соціальної відповідальності бізнесу» (відповідно реєстра-ційно-контрольної картки №413/92, листопад 2011 р.)

Консультативна група з питань науково-методичного супроводження заходів адміністративної реформи, оптимізації чисельності та струк-тури Міністерства фінансів України та центральних органів, діяль-ність яких спрямовується і координується через Міністра фінансів (сі-чень – лютий 2011 р.)

Вибрані праці:

Кармалюк С.П. автор понад 60 наукових, навчально-методичних праць:

Монографії

1. Кармалюк С.П. Організація соціальної опіки на Українських землях в ХІХ ст. // Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики дер-жави: кол. монографія/ Пірен М.І., Мандрик М.В., Кармалюк С.П. [та ін.]; за наук. ред. д.соц.н., проф. М.І. Пірен, д.і.н., доц.. М.В. Ма-ндрик.- Чернівці: Технродрук, 2016.- 396 с.; С. 73-100.
2. Кармалюк С.П. Червоний хрест: український вимір. /С.П. Кармалюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 148 с.
3. Кармалюк С.П. Місіонери добродійності та милосердя. / М.Г.Кукурудзяк, С. П.Кармалюк, В.П. Волошина. – Кам’янець-Подільський, 1994 . – 84 с.

Навчальні посібники

4. Кармалюк С.П. Історія України: хрестоматія: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] /С.П. Кармалюк, М.М.Сайко. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 464 с.
5. Кармалюк С.П., Чайка Г.В. Історія України: методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи [для студ. вищ. навч. закл.]. /С.П. Кармалюк, Г.В.Чайка. - Чернівці: БДФЕУ, 2013.- 104 с.

Брошури

6. Кармалюк С.П. Український Червоний Хрест в часи УНР. /С.П. Кармалюк. – Кам’янець-Подільський, 1998 . – 24 с.
7. Кармалюк С.П. Червонохресний рух в Україні наприкінці ХІХ ст. /С.П. Кармалюк. – Кам’янець-Подільський, 1997 . – 26 с.

Статті та тези конференцій

8. Кармалюк С.П. Влияние глобализации на формирование националь-ной идентичности и новые стратегии поведения украинской молоде-жи / С.П.Кармалюк // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2016. – №4. – ICV 2015: 69.41 – www.st-hum.ru
9. Кармалюк С.П. Реалізація молодіжної політики в Україні в сучасних умовах: соціальні та регіональні аспекти / С.П. Кармалюк // Актуа-льні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психо-логії імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с.; С.258-267.
10. Кармалюк С.П. Особливості організації соціальної опіки на україн-ських землях в ХІХ ст. / С.П. Кармалюк //Матеріали ХХІІІ Міжнаро-дної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспе-ктиви розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Єв-ропи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С.178-180.
11. Кармалюк С.П. Інноваційні механізми формування ціннісних орієн-тацій сучасної молоді в процесі навчання у ВНЗ / С.П. Кармалюк, О.В. Шманько // Матеріали XXI Міжнародної науково-методичної конференція «Управління якістю підготовки фахівців» (Одеська дер-жавна академія будівництва та архітектури, 21-22 квітня 2016 р.) .- Одеса, 2016 р.- С.102-105.
12. Кармалюк С.П. Організація громадської опіки в Україні в ХІХ ст. / С.П. Кармалюк // Матеріали міжнародної науково-практичної кон-ференція молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» 15-16 квітня 2016 р.- Чернівці : Книги-ХХІ, 2016.- С.87-89.
13. Кармалюк С.П. Діяльність комітетів Червоного Хреста як ключовий чинник активізації соціальної допомоги в Україні / С.П. Кармалюк // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць. - Чернівці: Технодрук, 2015.-С.52-57
14. Кармалюк С.П. Регіональні відмінності державної молодіжної полі-тики в Україні / С.П.Кармалюк, О.В. Шманько // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. - Чернівці: БДФЕУ, 2014 - Випуск 8. - С. 68-76
15. Кармалюк С.П. Молодь – як резерв державної кадрової політики сьогоднішньої України / С.П. Кармалюк // Новітні стратегії рефор-мування державної служби в умовах європейської інтеграції; матері-али круглого столу за міжнародною участю (м. Київ, 05 грудня 2014 р.). – К.: Ліра-К, 2014. - С. 41-48.
16. Кармалюк С.П. Підготовка науково-педагогічних кадрів сфери соці-альної роботи та кадрової політики в рамках вимог стандартів ЄС / М.І.Пірен, С.П.Кармалюк, О.В. Шманько // Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповід-ність сучасним викликам: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 6-7 листопада) - К.: НАДУ, 2014 - С. 185-187.
17. Кармалюк С.П. Писемні пам’ятки давньоруського часу як джерела до вивчення соціальної політики держави у ІХ – першій половині ХІІІ ст.. / С.П.Кармалюк, О.В. Шманько // Інноваційні виміри розви-тку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнарод-ної науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю Буковин-ського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / Гол. ред. В.В. Прядко. – Чернів-ці: Технодрук, 2014. – 252 с.; С.354-356.
18. Кармалюк С.П. Державна молодіжна політика в Україні: особливості реалізації, проблеми, перспективи / С.П.Кармалюк, О.В. Шманько // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. - Чернів-ці: Технодрук, 2013 - Випуск 7. - С. 149-155.
19. Кармалюк С.П. Регіональні відмінності державної молодіжної полі-тики в Україні / С.П.Кармалюк, О.В. Шманько // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. - Чернівці: БДФЕУ, 2014 - Випуск 8. - С. 68-76.
20. Кармалюк С.П., Шманько О.В. Особливості реалізації державної молодіжної політики в Україні. // Матеріали VI урочистого симпозі-уму «Інституційно-організаційні аспекти фінансової політики в умо-вах розбудови суспільства та соціальної справедливості». – Харків, 2013. – С.255-257.
21. Кармалюк С.П. Організація недержавної соціальної опіки комітетами Червоного Хреста на Поділлі в другій п. ХІХ – на п. ХХ ст. // Мате-ріали IV Могилів-Подільської науково-краєзнавчої конференції, 28-29 вересня 2012 р. – С.163-171.
22. Кармалюк С. Національна і культурна ідентичність в умовах глоба-лізації /С. Кармалюк, Г. Чайка // Україна-Європа-Світ. –Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні ві-дносини / Гол. Ред.. Л.М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 4.- С. 101 – 109.
23. Кармалюк С.П. Организация трансграничного сотрудничества в к. ХІХ – н. ХХ в. (на примере комитетов общества Красного Креста в Украине). /С.П. Кармалюк //Posibilitati si limite ale evolutiei republicii Moldova spre tconomia de piata functionala: Aspekte informationalt ale tranziniei la economia de piata / -editia a V-a – Chіsinau: Editura ASEM 2009.- P.222-231 .
24. Кармалюк С.П. Діяльність місцевих комітетів Червоного Хреста в Україні під час Російсько-Турецької війни (1877-1878 рр.) /С.П.Кармалюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 130-річчю Чернівецького наці-онального університету ім. Ю.Федьковича. Т 1. Історія України. Краєзнавство. - Чернівці: Книги–ХХІ, 2005. - С. 96-98.
25. Кармалюк С.П. Подільська управа Товариства опіки над поранени-ми та хворими воїнами (1867-1879) /С.П. Кармалюк // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2000. – С. 334-337.
26. Кармалюк С.П. Діяльність комітетів Червоного Хреста в Україні в 1914 р. /С.П. Кармалюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – К.: Сти-лос, 1999. – Т.3(5).- С. 220-225.с.