Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВШ, «Жінка- науковець – 2000» за визнанням Міжнародного біографічного інституту США, завідувач кафедри соціальної роботи та соціального управління ЧНУ імені Юрія Федьковича

Наукові інтереси: соціологія, політологія, елітознавство, кадрова політика, державне управління.

Автор понад 400 наукових праць, зокрема п’яти монографій, багатьох підручників та навчальних посібників: «Основи етнопсихології» (1996), «Основи конфліктології» (1997), «Основи політичної психології» (2003), «Елітологія» (2014) – перші в Україні з цієї тематики, «Етнополітичні процеси в сучасній Україні» (1999), «Конфлікт і управлінські ролі (соціопсихологічний аналіз)» (2000), «Деонтологія конфліктів та управління» (2001 р.), «Конфліктологія» (2007), «Етнополітика в Україні: соціопсихологічний аналіз» (2007), «Соціологія релігії» (2008), «Публічна політична діяльність» (2009), «Етнопсихологія» (2011), «Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві» (2012), «Політико-управлінська еліта України: соціопсихологічний аналіз» (2013), «Менеджмент і маркетинг у діяльності державної влади» (2013), «Державна кадрова політика: шляхи елітизації» (2014), співавтор кількох підручників та монографій.

Ініціатор та організатор п’яти міжнародних та п’яти всеукраїнських конференцій з проблем конфліктології; учасник багатьох міжнародних конгресів з соціології та психології (Мехіко, Потсдам, Гельсінкі, Сеул, Дублін, Москва, Лондон, Тріполі, Шарм-ель-Шейх,Барселона). Навчалась у міжнародних школах політологів та соціопсихологів (Гельсінкі, Таллінн).

Список вибраних навчально-методичних праць
Пірен Марії Іванівни
Навчально-методичні посібники

1. Загальна соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Пірен. – К.: ДП «Видавничий дім» «Персонал», 2014. – 478 с.
2. Державна кадрова політика: шляхи елітизації. [Навчальне видання]: Монографія / М.І. Пірен. – К.: «Талком», 2014. – 253 с.
3. Елітологія: підручник. – К.: «Талком», 2014. – 312 с.
4. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні: навчальний посібник-практикум. – Чернівці: Друк-Арт, 2016. – 256 с.
5. Пірен М. І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні [навчальне видання]: монографія /М. І. Пірен. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 244 с.

Наукові статті

1. Служіння державі та суспільству в процесі професійно-управлінської діяльності державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2014 – № 1. – С.37-42.
2. Елітне лідерство для турбулентного українського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. -2014 – № 2. – С.64-68.
3. Виклики глобалізаційних процесів та їх вплив на сучасні виміри корпоративної культури й стабілізацію в Україні / Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2014 – № 3. – С.131-135.
4. Людський фактор в управлінській культурі та державній службі в Україні / Вісник Національної академії державного управління при президентові України. -2015- № 1. – С.76-83 (спільно з Пержуном І.В.).
5. Толерантність – дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2015. – №2. – С.51-57.
6. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2015.-№3.- С.78-83 (спільно з Прядком В.В.).
7. Європейські цінності – якісно новий формат державотворення в процесі реформування українського суспільства на шляху до демократії //Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2015. – №4. – С.87-92.
8. Перезавантаження мислення політико-владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування. // Вісник Національної академії державного управління при президентові України– №1. – 2016. – С. 126-131.
9. Нові підходи до державного управління в Україні на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду.// Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №2. – 2016. – С. 13-21.
10. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін та самостійності держави України // Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №3. – 2016. – С. 13-21 (спільно з О.С. Барною)
11. Духовність особистості професіонала – базова цінність для суспільних змін в сучасній Україні / Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип.743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 310 с.; - С.211-215
12. Шляхи впровадження європейських цінностей у кадрову політику управлінської культури в сучасному українському суспільстві: соціо-психологічний підхід / Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с. – С.414-420
13. Духовні засади державотворення Володимира Великого як історична цінність для реформування сучасної української держави: /Святий рівноапостольський Володимир – творець Українсько Держави: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю упокоєння святого рівоапостольського великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України…/[під ред. д. богосл. н. проф., митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна та ін.]. – К.:[Київська православна богословська академія]. – 2015 – 640 с.; - С. 550-558.

Розділ у монографії

1. Європейські цінності – основа демократичного державотворення в Україні // Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави: кол. монографія / Пірен М.І., Мандрик М.В., Кармалюк С.П., Сайко М.М., Шманько О.В., Підлубний В.М., Коса Н.С., Бостан С.І., Гордійчук О.В., Горобець І.В, Балахтар В.В., Камбур А.В., Подкопаєва Ю.В.; за наук. ред. д.соц.н., проф. М.І. Пірен, д.і.н., доц. М.В. Мандрик. – Чернівці: Технодрук, 2016. – С.231-269.

Матеріали і тези міжнародних, всеукраїнських конференцій та круглих столів

1. Використання іноземного досвіду з розвитку професійно-особистісних компетенцій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з метою ефективного надання послуг./ Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток : матеріали щоріч. Всекураїнської наук.-практ. конф. За міжнар. участю (Київ, 29 травня 2015 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, А.І. Семенченка, С.В. Завгороднюка. – К. : НАДУ , 2015. – 404с. ; - С. 214-216.
2. Духовність і толерантність як ресурс громадянського поступу в Україні /Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технолог. ун-т. 2015. – 468 с. – С.280-285
3. Європейські стандарти кадрової політики у сфері соціальної роботи / Соціальна робота як правозахисна професія: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 квітня 2015 р. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 192с.; -С.125-128
4. Європейські цінності – базова основа реформування державної кадрової політики в Україні. /Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи: /За заг. ред. Всеукраїнської науково-практичної конфер. (м. Київ, 24 червня 2015 р.) – К.6 Вид-во Ліра-К, 2015. 244 с. – С.82-87.
5. Європейські цінності – важливий чинник ефективної співпраці Україно-Румунського транскордонного співробітництва в галузі соціально-економічного розвитку прикордонних місцевих громад //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – №6. – С.42-46
6. Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи // Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства 2015 р., Київ, 19-20 травня 2015 р. /Упорядник: М. Малюга; За заг. ред. д. держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – Видавництво «Тезис», 2015. – 226 с.; - С.12-14
7. Роль духовних цінностей у формуванні громадянської позиції особистості у сучасному проблемному українському суспільстві /Православ’я в Україні: Зб. Матеріалів 5 міжнародної наукової конференції /(Під ред. Митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса). – К.: Київська православна богословська академія, 2015. – Ч.1. – 623 с. – С.172-181.
8. Роль маніпулятивного впливу в процесі перепідготовки державних службовців на основі європейських цінностей // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 6-7 листопада 2014 р.) / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко. – Київ, НАДУ, 2015. – 316 с. – [С. 220-222]. (спільно з В.В. Балахтар)
9. Толерантність як моральна-етична цінність інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство в Україні : стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю « Дні інформаційного суспільства 2015 р.» Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд: М. Малюча; За заг.ред. д. держ.упр., проф. Н.В. Грицяк. – Видавництво «Тезис», 2015. – 226 с.; - С.12-14

Навчально-методичні праці

1. Методичні рекомендації до написання та оформлення магістерських робіт зі спеціальності «Соціальна робота». – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 34 с. (спільно з О.В. Шманьком, С.П. Кармалюком, Г.В. Чайкою)
2. Освітня програма рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 231 «Соціальна робота». Введено як тимчасовий документ до введення стандарту вищої освіти. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 24 с. (спільно з В.В. Балахтар, О.В. Шманьком, С.П. Кармалюком).

Монографії та підручники написані у співавторстві

1. Гендрені аспекти державної служби: Монографія / М.І. Пірен, Н. Грицяк та ін. За аг. ред. Б. Кравченка. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335 с.
2. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки: монографія / М.І. Пірен, В. Ребкало, В. Тертичка. – К.: НАДУ. – 2003. – 240 с.
3. Пірен М.І. Молодь і політик в Україні: соціо-психологічний аналіз: навч. посібн. / М.І. Пірен, М.М. Корнівська. – Чернвці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 264 с.
4. Українська еліта та її роль у державотворенні: навч. посіб. / В.А. Гошовська, М.І. Пірен та ін.. – К.: НАДУ, 2010. – 136 с.