Подкопаєва Юлія Валеріївна, кандидат психологічних наук

Народилася 02 грудня 1984 року в місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Національність: українка.

В період з 1991 по 2002 рр. навчалася в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Кам’янця-Подільського.

Упродовж 2008-2011 рр. навчалась в аспірантурі при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».

У червні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Соціально-психологічні умови формування уявлень про духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку».

Коло наукових інтересів пов’язане з проблемами формування духовних цінностей та ідеалів особистості.

У науковому доробку понад 30 наукових публікацій. Серед них: статті у фахових виданнях, міжнародних збірниках наукових праць, виданих як за кордоном, так і в українських журналах і збірниках; тези наукових та науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій; методичні рекомендації; монографія (у співавторстві).

Забезпечує викладання дисциплін: «Психологія», «Основи психологічного консультування та психокорекції», «Прикладні методики в соціальній роботі», «Психодіагностика», «Соціологія і психологія Я-концепції», «Соціальне партнерство», «Соціальна геронтологія», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Практична психологія в системі соціальної роботи», «Патопсихологія», «Психологія особистості», «Методи соціальних досліджень» тощо.

Вибрані публікації:
Статті у вітчизняних фахових виданнях

1. Подкопаєва Ю.В. Психолого-педагогічні підходи до формування духовних ідеалів особистості / Ю.В.Подкопаєва // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – К., 2009. – Т. ХІ. – Ч. 5. – С. 306-313.
2. Подкопаєва Ю.В. Вплив сім’ї та сімейних цінностей на формування духовності особистості дитини / Ю.В.Подкопаєва // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ ім. І.Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – В. 9. – С. 323-334.
3. Подкопаєва Ю.В. Психологічні механізми формування уявлень про духовний ідеал молодших школярів / Ю.В.Подкопаєва // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ ім. І.Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – В. 17. – С. 427-437.

Статті у зарубіжних фахових виданнях

4. Подкопаева Ю.В. Представления о духовном идеале личности как предмет психологического исследования / Ю.В.Подкопаева // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2014. – № 3 (93). – С. 195-200.
5. PodkopaievaY.V. The specificity of concepts formation on the inward ideal in junior pupils / Y.V.Podkopaieva // Problems of Modern Psychology : Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S.Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / scientific editing by S.D.Maksymenko, L.A.Onufriieva. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2015. – Issue 27. – P. 446-459.

Матеріали наукових конференцій і статті в інших виданнях

6. Подкопаєва Ю.В. Вплив особливостей сімейного спілкування на формування особистості дитини молодшого шкільного віку / Ю.В.Подкопаєва // Наук. праці К-ПНУ ім. І.Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю К-ПНУ. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І.Огієнка, 2008. – В. 7. – Т. 4. – С. 23-24.
7. Подкопаєва Ю.В. Психолого-педагогічні основи етичного розвитку особистості у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Ю.В.Подкопаєва // Вісник К-ПНУ ім. І.Огієнка : психологічні науки / [редкол. : А.І.Шинкарюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І.Огієнка, 2010. – В. 2. – С. 146-153.
8. Подкопаєва Ю.В. Моральне виховання як соціальна орієнтація особистості / Ю.В.Подкопаєва // Вісник К-ПНУ ім. І.Огієнка : психологічні науки / [редкол. : А.І.Шинкарюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К ПНУ ім. І.Огієнка, 2011. – В. 3. – С. 119-126.
9. Подкопаєва Ю.В. Виявлення соціально-психологічних умов формування уявлень про духовний ідеал в учнів молодших класів / Ю.В.Подкопаєва // Вісник К ПНУ ім. І.Огієнка : психологічні науки / [редкол. : А.І.Шинкарюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2013. – В. 5. – С. 129-139.
10. Подкопаєва Ю.В. Особливості уявлень про духовний ідеал в учнів молодших класів після проведення формувального експерименту / Ю.В.Подкопаєва // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції [Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин], (Кам’янець-Подільський – Київ – Казань – Жешів – Брест – Варшава, 24-25 квітня, 2014 р.) / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 203-205.