Наукова робота викладачів кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціального управління у 2012-2016 рр. здійснювала свої дослідницькі проекти відповідно до державної теми «Геополітичні аспекти реалізації соціальної та кадрової політики в Україні» (затверджена у жовтні 2011 р.), яка виконувалася в рамках теми науково-дослідної роботи «Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку системи державних фінансів».

У контексті виконання теми НДР науково-педагогічними працівниками кафедри для Міністерства фінансів України підготовлено інформаційно-аналітичні довідки та аналітичні звіти у вигляді реєстраційно-контрольних карток:

«Соціальна відповідальність малого і середнього бізнесу на Буковині (відповідно до реєстраційно-контрольної картки № 413/92, 413/97)»;

«Моніторинг, аналіз та узагальнення громадської думки, в тому числі представників малого та середнього бізнесу, ЗМІ щодо відповідності норм Бюджетного та Податкового кодексів, практики його застосування, справедливості оподаткування, соціальної відповідальності бізнесу (відповідно до реєстраційно-контрольної картки №413/92)»;

За результатами кафедрального дослідження видана колективна монографія (Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави: кол. монографія / Пірен М.І., Мандрик М.В., Кармалюк С.П. [та ін.]; за наук. ред. д.соц.н., проф. М.І. Пірен, д.і.н., доц. М.В. Мандрик. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 396 с.).

Під час засідань наукових семінарів, круглих столів, міжнародних та всеукраїнських конференцій науково-педагогічними працівниками кафедри обговорювалися доповіді, в яких піднімаються різні аспекти соціальної роботи та кадрової політики в сучасній Україні.

У 2017 р. науково-педагогічними працівниками кафедри затверджено тематику нового кафедрального дослідження на тему «Ціннісні перспективи розвитку соціальної роботи та волонтерської діяльності в Україні (2016-2020 рр.)».

Мета нового дослідження: вивчення і узагальнення ціннісних перспектив розвитку соціальної роботи та волонтерської діяльності в Україні; розробка й впровадження нових механізмів та форм волонтерської діяльності та соціальної допомоги в сучасній Україні. Крім того, планується вивчення європейських цінностей та досвіду їх реалізації у сфері соціальної роботи країн ЄС.

Короткий зміст і очікувані результати: працюючи над проблемою, викладачі кафедри планують здійснити генерацію сучасних вимог та критеріїв добору і підготовки професійно-компетентних та управлінських кадрів соціально-обслуговуючої сфери. Висвітлити ціннісні аспекти соціально-психологічних підходів у роботі з клієнтами щодо запобігання асоціальних проявів та безробіття. Дослідити роль ЗМІ як чинника маніпуляційного впливу на активізацію підготовки фахівця соціальної роботи в сучасному інформаційному суспільстві.

Планується видання колективної монографії (Пірен М.І., Кармалюк С.П., Камбур А.В., Шманько О.В., Балахтар В.В., Гордійчук О.В., Подкопаєва Ю.В.), а також авторських монографій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій та статей.

За час існування кафедри соціальної роботи та соціального управління науково-педагогічними працівниками підготовлено та опубліковано ряд наукових праць:

1. Балахтар В.В. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2009. – 80 с. и ЧНУ.

2. Балахтар В.В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти України (1960-1991 р.): монографія / В.В. Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 264 с.

3. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка [2-е вид, доп.]: навч.-метод. посіб. / В.В. Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 168 с.

4. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 196 с.

5. Чайка Г.В. Еміграція з Буковини (60-х рр. ХІХ – на початок ХХ ст.) / В.М. Ботушанський, Г.В. Чайка – Чернівці: Технодрук, 2009. – 384 с.

6. Гордійчук О.В. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882 – 1908 рр.): Монографія / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук. – К. : ФОП Корзун Д.Ю. – 2011. – 196 с.

7. Сайко М.М. Історія держави і права зарубіжних країн в картах, схемах і таблицях: посібник / М. М. Сайко. – Чернівці, 2014. – 64 с.

8. Камбур А.В. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві перехідного типу в контексті соціальної адаптації особистості / А.В. Камбур. – Чернівці: Рута, 2009. – 209 с.

9. Камбур А.В. Соціальна адаптація особистості (путівник соціального працівника) / А.В. Камбур. – Чернівці: «Золоті литаври», 2012. – 252 с.

10. Кармалюк С.П. Місіонери добродійності та милосердя / С.П. Кармалюк М.Г.Кукурудзяк, В.П. Волошина. - Кам’янець – Подільський, 1994. – 84 с.

11. Кармалюк С.П. Червоний Хрест: український вимір / С.П. Кармалюк. - Чернівці: Золоті литаври , 2008 . – 148 с.

12. Кармалюк С.П. Історія України: Хрестоматія для студентів вищих закладів освіти / С.П. Кармалюк, М.М. Сайко. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 464 с.

13. Мандрик М.В. Український геополітичний чинник у зовнішньополітичній стратегії зарубіжних країн (1920-ті-1945 рр.) / М.В. Мандрик. – Чернівці: Золоті литаври, 2010. – 575 с.

14. Пірен М.І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації [Навчальне видання]: Монографія /М.І.Пірен. – К.: «Талком», 2014. – 253 с.

15. Пірен М.І. Елітологія: підручник. – К.: «Талком», 2014. – 312 с.

16. Пірен М.І. Політика-управлінська еліта України: соціально-психологічний аналіз: монографія / М.І.Пірен. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 424 с.

17. Пірен М.І. Політико-управлінські механізми реалізації демократичних реформ у поліетнічній Україні / М.І. Пірен, В.А. Ребкало, А.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 296 с.

18. Пірен М.І. Стратегія управлінської культури в соціальній роботі територіальних громад. [Навчальне видання]: монографія/ Пірен М.І. – Чернівці: Друк, 2016. – 255 с.

19. Пірен М.І. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні: навч. Посібник-практикум /Марія Іванівна Пірен. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 256 с.

20. Пірен М.І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні / М.І. Пірен. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 244 с.

21. Сайко М.М. Історія грошей і кредиту / В.В. Прядко,. Підручник. – К.: Кондор, 2009 – 508 с.

22. Сайко М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.М. Сайко. – Чернівці, 2011. – 136 с.

23. Сайко М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія. / М.М. Сайко. – Чернівці, 2013. – 127 с.

24. Сайко М.М. Історія держави і права України: посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами / М.М.Сайко. – Чернівці, 2012. – 172 с.

25. Чайка Г. Ботушанський В.М.: Бібліографія (до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Василя Мефодійовича Ботушанського) / Г. Скорейко, Л. Дробіна, Г. Чайка – Чернівці: Технодрук, 2010. – 86 с.

26. Шманько О.В. Життя, віддане науці: Борис Тимощук – дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи / Олег Шманько. – Глибоцька районна друкарня, 2012. – 212 с.