Фахівець соціальної роботи — це фахівець у галузі соціальної інженерії й технології, соціального страхування та соціального управління в територіальних громадах.

Підготовка бакалаврів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах України розпочалася трохи більше десяти років тому. На сьогодні це нова спеціальність - соціальна робота, соціальне управління у територіальних громадах впевнено посідає належне місце на теренах вищої школи, поступово дістає правового, організаційного, науково-методичного забезпечення, вбирає апробований вітчизняний і зарубіжний досвід, прагне відповідати реаліям і динамізму суспільного життя XXI ст.

Не так давно і наш Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича розпочав підготовку фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 231 «Соціальна робота». Для підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців, відкрито магістратуру за спеціалізацією «Управління соціальними процесами в громаді». Навчання студентів здійснюється на денній і заочній формах

У загальному, соціальна робота – це професійна діяльність, ключовою цінністю якої є якість життя кожної людини. Таке твердження не є патетичним. Без перебільшення можна говорити, що клієнтами соціальних служб є громадяни України усіх вікових категорій (від народження до останніх днів життя), з різним рівнем освіти (від вихованця дитячого садочка до академіка), з різним соціальним статусом, соціальним станом, люди здорові та хворі, обдаровані та звичайні. Такого широкого об’єкту впливу не має жодна професія. У зв’язку з цим соціальному працівникові доводиться виконувати значну кількість професійних функцій.

Окремі дослідники називають від 4 до 8 груп таких ролей. Основні з них: практичні, посередницькі, управлінські, дослідницькі, сервісні, латентні.

Соціальна робота є відносно новою практичною діяльністю й академічною дисципліною. Фундаментальними в ній є принципи соціальної справедливості та дотримання прав людини. У багатьох розвинутих країнах вона є однією з найпоширеніших професій. І сьогодні, як ніколи, необхідні якісно підготовлені фахівці для розв’язання проблем, що виникають в нашому суспільстві та вимагають термінового вирішення.

Розповсюджений у суспільстві стереотип формує в більшості громадян України асоціацію Соціальної роботи з фізичною працею та обслуговуванням непрацездатних громадян. Насправді, це не так!

Діапазон обов’язків фахівців даної спеціальності набагато ширший. Це надзвичайно важливий фах професійної діяльності, потреба у якому з кожним роком зростає. Соціальна робота спрямована, перш за все, на забезпечення захисту та підтримку тих категорій населення, що мають особливі соціальні потреби чи потрапили в складне соціальне становище. Це творча спеціальність, пов’язана з вивченням соціального становища людей, їх захистом та підтримкою, розробкою відповідних принципів, методів та технологій роботи з клієнтами.

Також важливо наголосити про те, що слід розрізняти соціальних працівників та фахівців соціальної роботи. Наша кафедра готує фахівців, тобто бакалаврів та магістрів спеціалізацій «Соціальна робота в громаді», «Управління соціальними процесами в громаді», які можуть обіймати посади в державних установах системи соціального захисту населення, громадських організаціях, працювати фахівцями соціальної роботи в громадах та приватних структурах. Назва «соціальний працівник» використовується для означення усіх, хто професійно займається соціальною роботою - тих, хто має вищу освіту і тих, хто її не має.

Фахівці соціальної роботи — це, передусім, фахівці в галузі соціального управління. Їх призначення — сприяти розв’язанню проблем суспільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Фахівці соціальної роботи також вивчають соціальне становище, визначають проблеми громади, сім’ї чи окремої людини, створюють програми вирішення проблем і реалізують заходи, необхідні для її розв’язання.

Кафедра соціальної роботи та соціального управління випускає всебічно підготовлених фахівців соціальної роботи, які мають ґрунтовні знання з психології, соціології, педагогіки, трудового і сімейного права, законодавства у сфері соціального захисту населення.

Професійна підготовка передбачає вивчення низки дисциплін, спрямованих на оволодіння вміннями діагностувати та прогнозувати різноманітні соціальні ситуації, проектувати заходи їх оптимізації. Важливим чинником професійної підготовки є проходження студентами практики в державних та громадських організаціях, часто — в комерційних структурах. Це дуже важливо для студентів: дехто зможе працевлаштуватися на неповний робочий день вже під час навчання.

За змістом діяльності фахівця соціальної роботи виокремлюють наступні функції: - організаційну (організація соціальних служб, залучення до їх роботи громадськості та спрямування діяльності на надання різних видів допомоги і соціальних послуг); - посередницьку (забезпечення сприяння й участі у вирішенні проблем органів влади та інших соціальних установ); - правозахисну (використання законів та їх правових актів для захисту прав клієнта і надання йому допомоги); - інформаційну (забезпечення нужденних у соціальній допомозі інформацією про соціальні послуги); - психологічну, педагогічну, соціально-медичну, соціально-побутову (виявлення необхідності та сприяння в наданні відповідної допомоги різним категоріям населення) та інші.

Перспективи розвитку спеціальності пов’язані з розвитком державної мережі служб соціальної роботи та з розвитком громадських і комерційних організацій, які надають соціальні послуги. Аналіз ринку праці свідчить, що проблеми безробіття для фахівців соціальної роботи просто не буде існувати. Потреба в них значно перевищує ту чисельність бакалаврів, спеціалістів та магістрів, яку випускають вищі навчальні заклади України.


Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної роботи та соціального управління Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.